Bio-Circle anvender cookies for at sikre den bedst mulige service og funktionalitet. Hvis du forsætter med at browse, giver du samtykke til anvendelsen af Cookies. Privatlivspolitik

Lovgivning

En lang række forskellige love, regulativer og direktiver er vigtige i forbindelse med medarbejder sikkerhed og beskyttelse, samt håndteringen farlige stoffer. Vi agerer i overensstemmelse med disse og sikrer fra begyndelsen af system- og produktudviklingen, at produkterne designes til at være et reelt alternativ til farlige stoffer og dermed garantere beskyttelse af medarbejderne.

Nedenfor finder du en række love som er vigtige, ikke kun for os, men også for dig.

Du har ansvaret for medarbejdernes sikkerhed i virksomheden? 

Du arbejder med farlige stoffer i virksomheden? 

Her er en række love som er vigtige for dig!

REACh: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

REACh står for ”Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.” I fremtiden vil ca. 30.000 stoffer, som er tilgængelige på det Europæiske marked, blive registreret ved det nye European Chemicals Agency ECHA i Helsinki. I midten af 2012 var ca. 7500 af dem allerede registreret i mere end 30.000 registreringsdossierer. Producenter og importører er forpligtiget til at udvikle foranstaltninger til sikker håndtering og anvendelse af produkterne og formidle det til deres kunder. For rene kemikalier skal såkaldte ”udvidede sikkerhedsdatablade” med eksponeringsscenarier være tilgængelige. ECHA gør ikke-fortrolig information omkring stofferne og deres fareklasser tilgængelige i en Internetdatabase. 

Pointen med REACh regulativerne er ”ingen data, intet salg” princippet. På basis af alle data definerer ECHA en mulig skadelig virkning på den menneskelige organisme og heraf udledes en DNEL (derived no-effect level) værdi. 

Stoffer af særlig bekymrende karakter (SVHC – Substances of very high concern) skal underkastes en separat officiel godkendelsesprocedure og er offentliggjort på SVHC’s kandidatliste ca. hver 6 måned. I fremtiden er forbrugerne berettiget til at vide hvilke produkter, der indeholder stoffer fra SVHC listen.

Karakteristisk for særligt problematiske stoffer er bl.a. at de kan være kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR) såvel som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT), og meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

Angående REACh og dermed ECHA’s kandidatliste, så kan vi bekræfte, at alle nuværende råstoffer anvendt i Bio-Chem/Bio-Circle produkterne IKKE indeholder stoffer af nogen art fra SVHC kandidatlisten og de ej heller matcher definitionen på PBT/vPvB stoffer i overensstemmelse med REACh regulativernes bilag XIII

VOC Direktiv 

Direktivet for opløsningsmidler/VOC direktivet (31st BImSchV, 1999/13/EC) begrænser udledning af flygtige organiske forbindelser ved anvendelsen af organiske opløsningsmidler under visse aktiviteter og anlæg. Dette gælder især virksomheder som anvender organiske opløsningsmidler ved overfladeafrensning, coating, lakering, rensning og trykning eller ved produktion af coating, lim og lægemidler. Grænseværdierne er fastlagt for alle anlæg beskrevet i regulativet, specielt for udledning via skorsten, men også for flygtige udledninger igennem vinduer, døre og udsugningssystemer. Operatøren af anlægget skal sikre, at anlægget er konfigureret på en sådan måde, at grænseværdierne beskrevet i regulativet overholdes. 

I stedet for at begrænse udledningen under selve brugen, er der 3 andre muligheder og ud af disse 3 muligheder er specielt punktet ”Simplified Record” interessant. Anvendelsen af ”Simplified Record” gør, at udledningen begrænses allerede ved valget af produkt. Produktet skal indeholde erstatninger for opløsningsmidler og må kun indeholde opløsningsmidler op til nærmere beskrevne grænseværdier. Ved at anvende VOC-fri eller VOC-reducerede produkter opnås overholdelse af regulativerne altså på en nem og enkel måde.

GHS (Globally Harmonized System) og CLP Regulation (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures):

I Europa er ”the Globally Harmonized System for Classification and Labelling” implementeret igennem ”CLP Regulation (1272/2008/EC)”. Det er implementeret parallelt- og tæt forbundet med REACh regulativerne. CLP fastsætter bestemmelser for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Siden 1. december 2010 har stoffer og siden 1. juni 2015 ligeledes blandinger (tidligere præparater) skulle mærkes i overensstemmelse med CLP. Den mest markante forskel er ændringen i faresymbolerne: I stedet for faresymboler med sort tryk på orange baggrund, er der nu 9 forskellige farepiktogrammer. Eksempelvis er det kendte Skt. Andrew’s kors (Xi, Xn) udeladt og erstattet med eksempelvis en diamant med rød kant og et sort udråbstegn. R- og S- (=risk and safety) er blevet erstattet af H- og P- (=Hazard- and precautionary) oplysninger. I tillæg til dette anvendes signalord (FARE og ADVARSEL) til at sætte ekstra opmærksomhed på fare ved anvendelse. Det er ikke kun symboler og skildringer, som er ændret, der er ligeledes oprettet nye fareklasser og ændrede klassifikationskriterier. Den tidligere EU lovgivning anvendte 15 kategorier af fareklasser, såsom ”korrosiv” eller ”meget brandbar”. Den nye CLP forordning differentierer mellem 28 kategorier af fareklasser. I tillæg til fareklasser, er der for at give en graduering indenfor de enkelte fareklasser, indført farekategorier. Eksempelvis er der indenfor ”brandbare væsker” klassen indført 3 kategorier som er afhængig af flammepunktet for væsken. (cf. Kapitel 2.6 Bilag I - CLP forordningen).

Kontakt

Vi supporterer vores kunder og tilbyder kompetent hjælp i forbindelse med overfladeafrensning.

Du er meget velkommen til at drage nytte af vores kompetencer – kontakt os gerne

  • Telefonnr.: +45 63 23 30 30 
  • E-Mail: info@bio-circle.dk

Kontakt os